research

Search

การวิเคราะห์การทำงานของวงจรภายใต้สภาวะ ZVS และ NON-ZVS ในเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วยดิวตี้ไซเคิลโดยมีการพิจารณาผลกระทบของค่าตัวเก็บประจุเดรน-ซอร์สของมอสเฟทสำหรับงานให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำความถี่สูง

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การวิเคราะห์การทำงานของวงจรภายใต้สภาวะ ZVS และ NON-ZVS ในเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วยดิวตี้ไซเคิลโดยมีการพิจารณาผลกระทบของค่าตัวเก็บประจุเดรน-ซอร์สของมอสเฟทสำหรับงานให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำความถี่สูง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Analysis of Circuit Operation under ZVS and NON-ZVS Conditions in a Duty Cycle Control Resonant Inverter with the Consideration of MOSFET Drain -Source Capacitance Effect for the Load of High-Frequency Induction Heating

ชื่อผู้วิจัย

ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2553
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 06_ch2.pdf
7 บทที่ 3 07_ch3.pdf
8 บทที่ 4 08_ch4.pdf
9 บทที่ 5 09_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 10_ref.pdf
11 ภาคผนวก 11_app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf
You are here: Home งานวิจัยทุนภายใน การวิเคราะห์การทำงานของวงจรภายใต้สภาวะ ZVS และ NON-ZVS ในเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วยดิวตี้ไซเคิลโดยมีการพิจารณาผลกระทบของค่าตัวเก็บประจุเดรน-ซอร์สของมอสเฟทสำหรับงานให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำความถี่สูง