research

Search

แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 English Language Skill Enhancement for 3-5 Years Student using Augmented Reality

ชื่อผู้วิจัย

วีนา  โชติช่วง และ ชนาภา  กระจง

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก  01_cov.pdf

4

สารบัญ 04_tbc.pdf
5 บทความวิจัย 05_article.pdf
You are here: Home งานวิจัยทุนภายใน แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง