Search

Display # 
Title Hits
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 1641
การประยุกต์ใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ ในการรู้จำเสียงพยัญชนะต้นภาษาไทย 448
การใช้กากเมล็ดทานตะวันเสริมเส้นใยในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนย 2812
แบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครศึกษาเฉพาะกรณีผู้สูงอายุที่มีงานทำ 406
การสำรวจปัญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย และการสอนการออกเสียงในทัศนะของผู้สอนชาวญี่ปุ่น 861
การออกแบบและวิเคราะห์ไทริสเตอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสสำหรับระบบการต่อใช้งานร่วมกันของแหล่งจ่ายดีซีเข้ากับไลน์การไฟฟ้า 439
ผลของอากาศส่วนที่สองต่อพฤติกรรมการดักฝุ่นในถังไซโคลนสองชั้น 397
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย 409
การพัฒนาระบบการสอบและคลังข้อสอบออนไลน์แบบมีวงจรการวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ 1288
ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล 511
You are here: Home งานวิจัยทุนภายใน