Search

Display # 
Title Hits
ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ 14
งานวิจัยภายใน(42) 8
การยอมรับของผู้บริโภคในสารเคลือบไบโอพอลิเมอร์ต่อประสิทธิภาพในการกักเก็บกลิ่นหอมในข้าวหุงสุกคุณภาพต่ำ 353
การแยกและคัดแยกแบคทีเรียแลคติกที่ผลิตสารยับยั้งแบคทีเรีย 483
กรณีศึกษาผลการลดความดันการฉีดเชื้อเพลิงที่มีผลต่อความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 603
การจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 287
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม 1381
พฤติกรรมการเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาของอาจารย์พยาบาล ในการสอนภาคปฏิบัติ ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 660
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาพื้นที่ นครราชสีมา ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 489
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนทางธุรกิจ (115 -432 ) จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบการใช้ อี-เลินนิ่ง ผ่านเวบไซท์ของมหาวิทยาลัยสยาม 305
You are here: Home งานวิจัยทุนภายใน