Search

Display # 
Title Hits
การเปรียบเทียบความหนาของเหล็ก ภายหลังการกำจัดสนิมเหล็กด้วยมือขัดกับเครื่องพ่นทราย 758
การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการบริการของร้านกาแฟ 622
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การร่างและเขียนแบบภาพประกอบอุปกรณ์เครื่องกล สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับปริญญาตรี 854
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาธุรกิจบริการอำนวยการ 488
การจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนม 258
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรบางชนิดในประเทศไทย 500
การตอบสนองความถี่ของระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย 308
การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สำหรับคุณสมบัติของชั้นดินเพื่อการก่อสร้าง ขั้นที่ ๒ 534
การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สำหรับคุณสมบัติของชั้นดินเพื่อการก่อสร้าง ขั้นที่ ๓ 593
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 2013
You are here: Home งานวิจัยทุนภายใน