Search

Display # 
Title Hits
การออกแบบและสร้างเครื่องลงทะเบียนโดยใช้บัตรประจำตัวแบบพกพาสำหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 246
การพัฒนาเครื่องทดสอบกำลังอัดของดินขนาด 50 กิโลนิวตัน 378
โครงการวิจัยการออกแบบโครงสร้างระบบพื้นไม้สำหรับอาคารพักอาศัย โดยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ 657
โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มน้ำตาล กากน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล 540
ระบบแนะนำการออกกำลังกายด้วยเว็บเซอร์วิสโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล 1026
การวิเคราะห์สารสีผสมอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยไม่ใช้เครื่องวัดสี 457
ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 677
การพัฒนาเทมเป้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ 422
การศึกษาการค้าไทย - ลาว ณ จุดที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ในบริบทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ 808
การวิเคราะห์การทำงานของวงจรภายใต้สภาวะ ZVS และ NON-ZVS ในเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วยดิวตี้ไซเคิลโดยมีการพิจารณาผลกระทบของค่าตัวเก็บประจุเดรน-ซอร์สของมอสเฟทสำหรับงานให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำความถี่สูง 331
You are here: Home งานวิจัยทุนภายใน