research

Search

ความรู ้และพฤติกรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำนินชีวิต ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความรู ้และพฤติกรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำนินชีวิต ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Knowledge and Behavior in using Sufficiency Economy Philosophy for Application in Life of Government Officer the Department of Internal Trade Ministry of Commerce

ชื่อผู้วิจัย

นายปวริศ  เมตตา

สาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
You are here: Home สารนิพนธ์ ความรู ้และพฤติกรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำนินชีวิต ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์