การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Reducing the Steps in Changing Motorcycle Inner Tires

ชื่อผู้วิจัย

นาย ภัควัฒน์ เพ็ชรรอด

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย   ริจิรวนิช
สาขา การจัดการงานวิศวกรรม
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf