Search

Display # 
Title Hits
THE KEY SUCCESS FACTORS TOWARDS ENGLISH SPEAKING SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK, THAILAND (60-0669) 45
THE CHALLENGE OF CULTURAL IDENTITY ON REGIONAL INTEGRATION: A CASE STUDY OF ASEAN COMMUNITY 40
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก (60-0591) 60
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมเงินกับแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณของพนักงาน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) (60-0595) 65
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์ (60-0596) 251
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออกกำลังกายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก (60-0552) 102
ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) ของประชากรในเขตบางขุนเทียน (60-0589) 129
ปัจจัยความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสิ่งทอในเขตบางขุนเทียน (60-0590) 97
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคที่ถนนสีลม (60-0547) 259
Consumer Preference for Samsung Mobile Phone in Bangkok (60-0548) 103
You are here: Home สารนิพนธ์