บทความวิชาการ

เกมต้นแบบการเรียนรู้พันธ์ุปลาตามแนวปะการังไทย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย เกมต้นแบบการเรียนรู้พันธ์ุปลาตามแนวปะการังไท
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
Prototype Game for Learning Fish in Thai Coral Reef
ชื่อผู้วิจัย

นลินรัตน์  วิศวกิตติ, สุวันชัย สกานุพงษ์ และพกิจ  สุวัตถิ์

สาขา
 

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf