research

Search

บทความวิชาการ

การปรับปรุงความแม่นยำสำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วยการกำหนดราคาเริ่มต้น

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การปรับปรุงความแม่นยำสำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วยการกำหนดราคาเริ่มต้น
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Accuracy Improvement for Automated Trading System with Customized Applied Prices

ชื่อผู้วิจัย

โตมร สุนทรนภา

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
You are here: Home บทความวิชาการ การปรับปรุงความแม่นยำสำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วยการกำหนดราคาเริ่มต้น