บทความวิชาการ

การศึกษาความร้อนเกินค่าปกติที่เกิดจากของผสมระหว่างนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาความร้อนเกินค่าปกติที่เกิดจากของผสมระหว่างนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study of Abnormal Exess Heat from Nickel and Lithium Aluminum Hydride Mixture

ชื่อผู้วิจัย

บรรเทิง  ศิลป์สกุลสุข*1 คณิต ทองพิสิฐสมบัติ2 และ นัฐพล ปานพรหมมินทร์3

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf