research

Search

บทความวิชาการ

การสำรวจผลการศึกษาด้วยการเรียนแบบ Block Course กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การสำรวจผลการศึกษาด้วยการเรียนแบบ Block Course  กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ A Survey on the Success of the Block Course Study  Case Study: Master of Engineering Curriculum, Siam University
ชื่อผู้วิจัย

ศ.ดร. กัญจน์ นาคามดี , รศ.ดร.วันชัย  ริจิรวนิช 

สาขา บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม   มหาวิทยาลัยสยาม
ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ         การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการงานวิศวกรรม (Master of Engineering in Engineering Management, MENG) ที่มหาวิทยาสยามจะมีกระบวนการดำเนินตามแบบ block course มาต่อเนื่องเกือบสิบปี แต่ยังมีการกล่าวหาในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดความจำเป็นในการศึกษาจากการสำรวจคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันในความสำเร็จของการจัดการระบบการเรียนการนี้
         การศึกษาเป็นการสำรวจด้วยแบบสอบถามสำหรับการเรียนแบบ Block Course จากแหล่งข้อมูลคือนักศึกษาในปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ คณาจารย์ผู้สอน และคณาจารย์ผู้บริหารหลักสูตร  ในประเด็นปัญหาด้านความคิดเห็น 12 ประเด็น ประเด็นของปลายเปิด 2 ประเด็น
          ผลการศึกษาพบว่า มีความเห็นไปในทางเห็นด้วยอย่างมากถึงมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่และมีส่วนน้อยที่เป็นค่อนไปทางปานกลางโดยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอในส่วนของจุดเด่น/จุดด้อยและความคาดหวัง
บทความ บทความ.pdf
You are here: Home บทความวิชาการ การสำรวจผลการศึกษาด้วยการเรียนแบบ Block Course กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม