บทความวิชาการ

การเสริมกำลัง CFRP โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเสริมกำลัง CFRP โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

xxxx

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ภาคภูมิ มงคลสังข์

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf