บทความวิชาการ

Effect of Hydrolyzing Time on Physicochemical and Functional Properties of Protein Hydrolysate from Largehead hairtail (Trichiurus lepturus)

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ผลของระยะเวลาในการย่อยต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากปลาดาบเงิน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Effect of Hydrolyzing Time on Physicochemical and Functional Properties of Protein Hydrolysate
from Largehead hairtail (Trichiurus lepturus)

ชื่อผู้วิจัย

จิรนาถ บุญคง และการันต์ พุกชัยวาณิชย์

สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf