ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ Johnnie Walker Gold Lable โดยบริษัท MAKE A WHIZ ENTERTRAINMENT

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ Johnnie Walker Gold Lable โดยบริษัท MAKE A WHIZ  ENTERTRAINMENT
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The Special Events for Johnnie Walker Gold Lableby MAKE A WHIZ ENTERTRAINMENT Co. , ltd.
รายชื่อนักศึกษา นาย เกียรติศักดิ์ ยาใจ 5604600304                           
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 - บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf