research

Search

ชีวิตและเรื่องเล่าชาวสันติบุรี LIVE HISTORY AND NARRATION OF SANTIBURI

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ชีวิตและเรื่องเล่าชาวสันติบุรี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

LIVE HISTORY AND NARRATION OF SANTIBURI

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.มาโนช พรหมปัญโญ
ชื่อผู้วิจัย
นายกัมพล สำราญจิตต์ 5404400006
นางสาววารี บัวทอง 5404400138
นายพิภู พรวิวัฒนา         5504400163
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา ชีวิตและเรื่องเล่าชาวสันติบุรี LIVE HISTORY AND NARRATION OF SANTIBURI