บทบาทหน้าที่ผู้กำกับภาพมิวสิควีดีโอโปรโมทศิลปินวง On bed together ของบริษัท ทินนามู มิวสิคสกอร์ (2559)

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทหน้าที่ผู้กำกับภาพมิวสิควีดีโอโปรโมทศิลปินวง On bed together ของบริษัท ทินนามู มิวสิคสกอร์ (2559)

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Music Video Director of photography’s Role  of Tinnamou Music Score Co.Ltd. case study on bed together (2016)

รายชื่อนักศึกษา

 นาย ณัฐพงษ์    คงสา      5604600348

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf