บทบาทหน้าที่ของ ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ บริษัท ทรีสตูดิโอ จำกัดกรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก” (2559)

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทหน้าที่ของ ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ บริษัท ทรีสตูดิโอ จำกัดกรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก” (2559)

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Assistant Director’s role of 3 STUDIO Co., Ltd.,Case study “Secret Side” (2016)

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว ปวีณา  ตานี 5604600013

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf