การส่งเสริมการตลาดสำหรับโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท พิศาลโฮม จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การส่งเสริมการตลาดสำหรับโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท พิศาลโฮม จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Promotion Program for Housing Development of Pisan Home

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เอกภพ มณีนารถ
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวศศิวิมล งามพร้อม, นางสาวตะวัน หง่อยกระโทก

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2559

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf