ขั้นตอนการเขียนสคริปต์เพื่อโปรโมทรายการของบริษัท บ้านงานจำกัด กรณีศึกษา รายการน้าเหงา บรรเทาทุกข์

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการเขียนสคริปต์เพื่อโปรโมทรายการของ บริษัท บ้านงานจำกัดกรณีศึกษารายการน้าเหงาบรรเทาทุกข์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

รายชื่อนักศึกษา

นายนภัสวินทร์ ปฤนาทวรนัยน์ 5304600182

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

2/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf