รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสารคดีหมวดประวัติศาสตร์ สัตว์ และวิทยาศาสตร์

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสารคดีหมวดประวัติศาสตร์ สัตว์  และวิทยาศาสตร์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Essential Vocabulary of History, Animals, and Science

รายชื่อนักศึกษา

นางสาววรกานต์ สมุทรสมบูรณ์ 5404520001

นางสาวกิ่งกาญจน์ สุวรรณรัตน์ 5504500012

ภาควิชา

ภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

คณะ

ศิลปศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf