research

Search

ข้นัตอนการจัดกิจกรรมพเิศษงาน Ice Village ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ข้นัตอนการจัดกิจกรรมพเิศษงาน Ice Village ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

The process of the special event “Ice Village” of Central Plaza Pinklao.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว นงชนก หอมมาลา 5804600232
อาจารย์ที่ปรึกษา ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 -ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 -รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 -ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 -สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา ข้นัตอนการจัดกิจกรรมพเิศษงาน Ice Village ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า