บทบาทและหน้าที่ของผู้ชาวยฝ่ายศิลป์กรรม สำหรับ ละครเรื่อง สารวัตรแม่ลูกอ่อน ในระหว่างเดือนที่ พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม 2560

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ชาวยฝ่ายศิลป์กรรม สำหรับ ละครเรื่อง สารวัตรแม่ลูกอ่อนในระหว่างเดือนที่ พฤษภาคม ถึงเดือน  สิงหาคม 2560

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Roles and Responsibilities of Assistant Art Director for Soap Opera“Sa-Ra-Wat-Mae-Luke-Oon” from May  until August, 2017

รายชื่อนักศึกษา

นาย ปวริศ สุเมธภณ 5604600341

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

                                                         

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf