research

Search

กระบวนการเขียนข่าวและการเผยแพร่ข่าวเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการเขียนข่าวและการเผยแพร่ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ บริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The process of news writing for public relations on the online media of L.P.N Development Public Company LimitedB.E. 2560

รายชื่อนักศึกษา

นาย ศักรินทร์  มีนิล  5704600087

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

                                                         

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการเขียนข่าวและการเผยแพร่ข่าวเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560