ขั้นตอนการผลิตป้ายโฆษณาเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายของบริษัท นิคอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 ขั้นตอนการผลิตป้ายโฆษณาเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายของบริษัท นิคอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด                   

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 The process of billboards for sales promotion of Nicon Thai Sales and Services Co., Ltd.                    

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวปุณณภา   อัฑฒ์นภาคิน   5704600062

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

                                                         

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf