การบันทึกซื้อและขายในโปรแกรม Express

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การบันทึกซื้อและขายในโปรแกรม Express

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Recording Buying and Selling data by Express Program.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวชัญญา ตรงเที่ยง 5604300212
นางสาวอุมาพร ฉายเสมแสง 5604300214
นางสาวปิยนุช เลี้ยงผลตรู 5604300239

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์

ภาควิชา การบัญชี 
คณะ บริหารธุรกิจ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 - บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf