research

Search

การศึกษาภาระการทำความเย็นที่เหมาะสมของชั้นสูงสุด กรณีศึกษาโครงการ แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาภาระการทำความเย็นที่เหมาะสมของชั้นสูงสุด กรณีศึกษาโครงการ แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Education of Cooling Load Suitable for Maximum Floor Bedroom of Bangkok Feliz Bangkae Station

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
ชื่อผู้วิจัย

ณวกร คำเสนาะ

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 25ุ60
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา การศึกษาภาระการทำความเย็นที่เหมาะสมของชั้นสูงสุด กรณีศึกษาโครงการ แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค