ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดคอนเสิร์ต

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดคอนเสิร์ต

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Steps and expenses for the concert

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว ปรียา  ปีแหล่  5811300004

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์

ภาควิชา การบัญชี 
คณะ บริหารธุรกิจ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf 
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ 05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 - บทนำ  07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน  07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก  09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน  10_pro.pdf