การศึกษามาตรฐานของบ่อบำบัดน้ำเสีย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การศึกษามาตรฐานของบ่อบำบัดน้ำเสีย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study of Standard for Wastewater Pond System

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประมวล หวังเกษม
ชื่อผู้วิจัย

นายอุกฤษ กุ่มช้อย

ชื่อผู้วิจัย นายฐาปนพงศ์ พิทักษ์กิจไพศาล 
ชื่อผู้วิจัย นายธรรค์พงษ์ อธิชัยพูลศิริ
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf