พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นการขนย้ายสินค้าของ บริษัท สหกลการ อิมปอร์ท 1991 จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาไทย พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นการขนย้ายสินค้าของ บริษัท สหกลการ อิมปอร์ท 1991 จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Web Development, Product Moving Applications of Sahakolkarn Import (1991) Co., Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นายชิติพัทธ์ ปานเกษม 5704800004
นางสาววิจิตรา สายแสง 5704800005

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf