research

Search

การจัดรายการนาเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงานบริษัท อิเล็คทรอลักซ์ ประเทศไทย จากัด

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดรายการนาเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงานบริษัท อิเล็คทรอลักซ์ ประเทศไทย จากัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

M I C E travel : case study of Electrolux Thailand Co, Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาว นันทนา เนื่องปถม รหัสนักศึกษา 5104400326
นางสาว อลิสา นิตย์ใหม่ รหัสนักศึกษา 5504400195

สาขา

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา การจัดรายการนาเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงานบริษัท อิเล็คทรอลักซ์ ประเทศไทย จากัด