การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร ผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัทคิงพาวเวอร์

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร

ผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัทคิงพาวเวอร์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

Producing online media for internal communication of King Power International Co.,Ltd

รายชื่อนักศึกษา

นายวสุธร  สุดดี  5804600067

ภาควิชา

สื่อดิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2560

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 Cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 Abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 Ack.pdf

4

สารบัญ 

04 Tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ 

05 Ch1.pdf

6

บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 Ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 Ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 

05 Ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 Ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 Ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 App.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 Vit.pdf