ระบบบริหารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ( กรณีศึกษา บริษัทเฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จากัด )

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบบริหารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
( กรณีศึกษา บริษัทเฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จากัด )

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Mobile Commerce with Augmented Reality Technology ( Case study : Thai Steel Furniture CO., LTD )

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวณัฐชยา ถาวรวัฒนเจริญ 5404800034
นางสาววรรณิศา ปานเปี่ยมเกียรติ 5404800088

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นต์คณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 08_vit.pdf