ระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Car Spare Parts Shop System

รายชื่อนักศึกษา

                    นางสาวสุภัสสรา   เสาแก้ว       5701700007

                    นายอรรถพล   ชัยชูเชิด             5701700010

                    นายนิรินธน์   ชุนหจันทร์         5701700014

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อรรณพ  กางกั้น

ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 2/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 บทคัดย่อ   03_abst.pdf
4 Abstract  03_abse.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
6 สารบัญ  05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 - บทนำ   06_ch1.pdf
8 บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   06_ch2.pdf
9 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน   06_ch3.pdf
10 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน   06_ch4.pdf
11 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ  06_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม    07_ref.pdf
13 ภาคผนวก   08_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน   09_vit.pdf