Search

Display # 
Title Hits
การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน 26
การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร 46
การศึกษาการเรียบเทียบจังหวะของการสื่อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมโชว์ยอดนิยม 48
มาตรการกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องภูมิปัญญาชุมชน : กรณีศึกษาผลผลิตสินค้ากาแฟขี้ชะมด 133
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี 146
ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ผัดไทยเส้นจันท์) 424
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย 946
การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 343
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากควันบุหรี่ในรูปแบบของกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ 342
การเปิดเผยพยานหลักฐานในคดีแพ่ง 382
You are here: Home วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท