Search

Display # 
Title Hits
การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง 3792
การทาเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร 268
การประมวลผลภาพเพื่อบ่งชี้โรคไข้เลือดออกเดงกีจากเม็ดเลือดขาว 445
การศึกษาการบริหารงานวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1515
การวางระบบการบริหารคุณภาพสาหรับคลังพัสดุของผลิตภัณฑ์พลาสติก 1118
การเปิดรับสื่อ พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 4182
การนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย 1056
บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดไทยในสแกนดิเนเวีย 1109
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน 3472
You are here: Home วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท