Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu
Tuesday, 14 November 2017 10:28

โครงการการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2560 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 new

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สิงหาคม ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๐new

 

Last Updated on Saturday, 18 August 2018 09:18
 
สำนักวิชาการ
Friday, 19 August 2016 12:10

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

1

โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558"

1

โครงการสัมมนา "หลักเกณฑ์ในการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามระเบียบ กกอ. พ.ศ.2560"

 

ข้อมูลหลักสูตร (รหัสหลักสูตร)

รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาเอก

รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาโท

รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาตรี

 

แบบสอบถาม

Get-a-Quoteแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักวิชาการ

bird2bird1ประชาสัมพันธ์

 1.2

+ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ปีการศึกษา 2561new

+ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ประจำปีการศึกษา 2560

2.2

+ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบ2 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

+ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2560 และ ภาค Pre-semester 2561

+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติและค่ำ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

+ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

+คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2560 ระดับปริญญาตรี

+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำปี 2561-2562 new

+ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

+คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

+ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี

+ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ-ภาคค่ำ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

3.3

+หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพิ่มเติม

 

4.4

+กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561new

+กำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561new

+กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปำ พ.ศ.2561new

 

5.5

+ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 new

+ อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำnew

+ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ

 

6.6

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบกลางภาค กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปnew

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบกลางภาค กลุ่มวิชาเฉพาะnew

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบปลายภาค ทุกรายวิชา new

7.7

+กำหนดส่ง มคอ.3/4 , มคอ.5/6 และ มคอ.7ประจำปีการศึกษา 2560

8.81

+ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น
+ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

 สาระหน้ารู้เกี่ยวกับ AECaec2

20130316131841 copy

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Last Updated on Friday, 19 July 2019 10:41