บทความวิชาการ

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทย 14 ชนิด

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทย 14 ชนิด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Antioxidant Activity of Fourteen Herbal Plants In Thailand

ชื่อผู้วิจัย

พรชัย เปรมไกรสร

วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์

สาขา คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf