บทความวิชาการ

Effects of a Void on Copper Shaped-Wire Drawing by 2D Finite Element Analysis

ชื่องานวิจัยภาษาไทย xxxx
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Effects of a Void on Copper Shaped-Wire Drawing by 2D Finite Element Analysis

ชื่อผู้วิจัย

Somchai Norasethasopon

สาขา xxxx
ปีการศึกษา xxxx
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf