บทความวิชาการ

Insights in the Pathophysiology and Treatment of Schizophrenia

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Insights in the Pathophysiology and Treatment of Schizophrenia

ชื่อผู้วิจัย

อาจารย์ เภสัชกรถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_artth.pdf