บทความวิชาการ

U-turn Waiting Time Estimation at Midblock Median Opening

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

U-turn Waiting Time Estimation at Midblock Median Opening

ชื่อผู้วิจัย

Thakonlaphat Jenjiwattanakul, Kazushi Sano, Hiroaki Nishiuchi

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf