บทความวิชาการ

Utilization of Maltitol and Sucralose in Low-Calories Butter Cookies Production

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การใช้มอลทิทอลและซูคราโลสในการผลิตคุกกี้เนยแคลอรี่ต่ำ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Utilization of Maltitol and Sucralose in Low-Calories Butter Cookies Production

ชื่อผู้วิจัย

ปิยนุสร์ น้อยด้วง และนคร บรรดิจ

สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา (อุตสาหกรรมเกษตร)
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf