บทความวิชาการ

Changes in space, place and the role of Thai Classical Puppet Theater (Joe Louis)

บทความวิชาการ

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Changes in space, place and the role of Thai Classical Puppet Theater (Joe Louis)
ชื่อผู้วิจัย ชโลธร จันทวงศ์
สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อสารการแสดง
คณะ นิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิจัย Article.pdf