บทความวิชาการ

Study on edible film production from Chinese water chestnuts starch (4)

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ศึกษาการผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากสตาร์ชแห้วจีน

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study on ediblefilm production from Chinese water chestnuts starch

ชื่อผู้วิจัย

ปิยนุสร์  น้อยด้วง ลลิดา  ท้าวลา และ อรพรรณ  ปะอ้าย

สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา (อุตสหกรรมเกษตร)
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf