บทความวิชาการ

Study on edible film production from Chinese water chestnuts starch (5)

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf