บทความวิชาการ

Pharmacotherapy of Depression

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การใช้ยารักษากลุ่มโรคซึมเศร้า
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Pharmacotherapy of  Depression

ชื่อผู้วิจัย

อาจารย์ เภสัชกรถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2558

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_artth.pdf