บทความวิชาการ

โปรแกรมต้นแบบสำหรับสืบค้นคำศัพท์ภาษาเมียนมาร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย โปรแกรมต้นแบบสำหรับสืบค้นคำศัพท์ภาษาเมียนมาร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Prototype Program for Burmese Vocabulary Retrieval on Android Operating System

ชื่อผู้วิจัย

นลินรัตน์ วิศวกิตติ  และพกิจ สุวัตถิ์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf