บทความวิชาการ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

A COMPARISON THE STUDYING ACHIEVEMENT BETWEEN LECTURE AND AUDIO-VISUAL METERIAL METHODS IN A GENERAL CHEMISTRY COURSE OF THE STUDENTS, SIAM UNIVERSITY

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์

ชื่อผู้วิจัย ผศ.พรชัย เปรมไกรสร
สาขา สาขาการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01_cov.pdf
2 สารบัญ

02_tbc.pdf

3 กรรมการ

03_ack.pdf

4

บทคัดย่อ 04_abs.pdf

5

full paper 05_tbc.pdf