บทความวิชาการ

In silico trials using Monte Carlo simulation to evaluate ciprofloxacin and levofloxacin dosing in critically ill patients receiving prolonged intermittent renal replacement therapy

ชื่องานวิจัยภาษาไทย xxxx
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

In silico trials using Monte Carlo simulation to evaluate ciprofloxacin and levofloxacin dosing in critically ill patients receiving prolonged intermittent renal replacement therapy

ชื่อผู้วิจัย

Susan J. Lewis1, Weerachai Chaijamorn2,Alexander R.Shaw3,and Bruce A. Mueller3

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf